New post
Info
Professor of BA and Co-Founder PK Team 
Hongkong & Tradewar, LatestNews is Old

Vẻ như câu chuyện tâm điểm lúc này là về phi vụ Hongkong liên quan đến Tradewar khiến Gold bật tăng như kịch bản đã dự hôm qua khi về phạm vi $1691-$1695. Thật ra thì cẩn trọng bị lừa nhé!!